Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола
Новини

Информационна Система за Обслужване на Научни Изследвания

Чрез тази система може да кандидатствате с проект в някой от обявените конкурси. За целта трябва да сте регистриран потребител. Ако не сте такъв, моля, регистрирайте се, за да използвате функционалността на системата.

 

Няма обявени конкурси към този момент.


 

Финансирани проекти по конкурси

Име на проектКонкурс
Тестова темаПримерен проект
Усъвършенстване на достъпа до образователни услуги в условията на продължаващо обучениеИновационни технологии 2015/2016
Изследвания в областта на иновационни ИКТ с ориентация към бизнеса и обучениетоИновационни технологии 2015/2016
Използване на мобилните технологии за развитие на самоконтролаИновационни технологии 2015/2016
Иновативни педагогически технологии за личностно развитие чрез художественотворчески дейностиИновационни технологии 2015/2016
Компетентности на приобщаващия учител в общообразователната средаМлади учени 2015/2016
Езикът на омразата – хейтърският дискурс и отношението към „Другия”Млади учени 2015/2016
Изследвания върху някои фотохимични, каталитични и твърдофазни системи с потенциално приложение в съвременните технологииМлади учени 2015/2016
ЦЕНТРОВЕ НА ЕНДЕМИЗЪМ НА БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ И ИЗТОЧНОТО СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ: ТАКСОНОМИЧНИ, ЗООГЕОГРАФСКИ И ПОПУЛАЦИОННО-ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯМлади учени 2015/2016
Смисъл и психично благополучие в контекста на личностното израстванеМлади учени 2015/2016
Креативност, творчество и съвременни технологии в математиката и информатикатаМлади учени 2015/2016
Граници и социална мобилностМлади учени 2015/2016
Възможности за прилагане на биохимични, хистохимични и хистологични промени в органи на риби като биомаркер за доказване на замърсяване с приоритетни устойчиви органични замърсители съгласно DIRECTIVE 2013/39/ЕСМлади учени 2015/2016
Изследване на електретното поведение на гама облъчени полимерни филмиМлади учени 2015/2016
Методика за създаване и динамично обновяване на тестови единици и тестове с автоматизирано оценяване на тяхното качествоМлади учени 2015/2016
Интегриране на пасивния и активния фитомониторинг при оценка на КАВ в градска средаСтудентски проекти 2015/2016
Интегрирани изследвания в математиката и обучението чрез съвременни информационни и комуникационни технологииСтудентски проекти 2015/2016
РАЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОПЪТЕКА И НА МЕТОДИЧНИ МОДЕЛИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРИРОДНА СРЕДАСтудентски проекти 2015/2016
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДВИЖНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИ В АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКАСтудентски проекти 2015/2016
КРИТИЧНИ ЯВЛЕНИЯ В КВАНТОВИ МОДЕЛИ НА ФАЗОВИ ПРЕХОДИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОПТИЧНИ ИМПУЛСИ В ИЗОТРОПНИ И АНИЗОТРОПНИ СРЕДИСтудентски проекти 2015/2016
ИНТЕРАКТИВНОСТ И ИНТЕРКОМПРЕХЕНЗИЯ - НОВИ АЛТЕРНАТИВИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В СЪВРЕМЕННИЯ МУЛТИКУЛТУРЕН КОНТЕКСТСтудентски проекти 2015/2016
Използване на безжични сензорни мрежи и концепцията интернет на нещата за мониторинг и измерване концентрацията на фини прахови частици във въздуха.Студентски проекти 2015/2016
Предучилищно образование чрез изкуство и игриСтудентски проекти 2015/2016
Надграждане на знания и формиране на компетенции у студентите за работа със специализиран математически софтуер за решаване на приложни математически задачиСтудентски проекти 2015/2016
Изследване на здравно-екологичните компетенции на ученици и студенти като съвременна тенденция в образованието по Природни науки и екологияСтудентски проекти 2015/2016
РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ ЗА НУЖДИТЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕХНОЛОГИИНаучни изследвания 2015/2016
Интегрирани биологични подходи за мониторинг на приоритетни вещества във водиНаучни изследвания 2015/2016
Иновативни фундаментални и приложни научни изследвания по компютърни науки, математика и педагогика на обучениетоНаучни изследвания 2015/2016
Интегриране на комуникационните технологии в научните изследвания по физика с приложение в образованиетоНаучни изследвания 2015/2016
Алтернативи в образованиетоНаучни изследвания 2015/2016
Механизми на биологично действие на природни физиологично-активни веществаНаучни изследвания 2015/2016
Soft law и значението му за българското правоНаучни изследвания 2015/2016
ЛИНГВИСТИЧНА ИНТУИЦИЯ И ЛИНГВИСТИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ МУЛТИКУЛТУРЕН СВЯТ - ЕЗИКОВИ, ЛИТЕРАТУРНИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИНаучни изследвания 2015/2016
ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ В АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА, МАШИНОСТРОЕНЕТО И ЕНЕРГЕТИКАТАНаучни изследвания 2015/2016
ХЕТЕРОТОПИЯ НА ЗДРАВЕТО ПРИ НАСЕЛЕНИЕ В РЕПРОДУКТИВНА ВЪЗРАСТ Научни изследвания 2015/2016
Конструиране на религиозни и културни идентичности сред етноконфесионалните общности в Средните РодопиНаучни изследвания 2015/2016
Устойчивото развитие - икономически, социални и политически проблемиНаучни изследвания 2015/2016
Уебинари за студенти и конферентна връзка с базови училища Научна инфраструктура 2014
РАЗВИВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИНаучна инфраструктура 2014
Разработка на паралелни алгоритми с приложения в научните изследвания и обучението по математика и информатикаНаучна инфраструктура 2014
Обновяване на съществуващата инфраструктура на Пловдивската алгологична колекция (PACC)Научна инфраструктура 2014
Създаване на университетски научно-приложен комплекс на територията на Филиал – Смолян Научна инфраструктура 2014
Изследване на реологични свойства на ензимно модифицирани растителни полизахаридиНаучна инфраструктура 2014
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИ В АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕНаучна инфраструктура 2014
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА „ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ” ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ПРИРОДОЗНАНИЕ В НАЧАЛНИЯ УЧИЛИЩЕН КУРСНаучна инфраструктура 2014
Мобилна теренна езикова лабораторияНаучна инфраструктура 2014
Употреби на културно-историческото наследство в съвременносттаНаучна инфраструктура 2014
СЪЗДАВАНЕ НА КАБИНЕТ ПО КРИМИНАЛИСТИКАНаучна инфраструктура 2014
Матрично описание на поведението на времевите характеристики на високоскоростни оптични системиСтудентски проекти 2013/2014
Изследване химичния състав на Gleditsia triacanthos L. с оглед приложението й във фитотерапията на социалнозначими заболяванияСтудентски проекти 2013/2014
Изследване на радикал-улавяща активност на растителни екстракти и синтетични веществаСтудентски проекти 2013/2014
Разработване на нови композитни материали от биоразградими и природни полимери, приложими за хранителни опаковкиСтудентски проекти 2013/2014
Педагогическата компетентност на студентите за работа в мултикултурна етническа средаСтудентски проекти 2013/2014
Междукултурен диалог в учебното съдържание по български език и литература за начален етап от СОУСтудентски проекти 2013/2014
Студентска юридическа научна академияСтудентски проекти 2013/2014
"ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО «БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ» В БИОЛОГИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ И ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ"Студентски проекти 2013/2014
„Образование с обич към детето ”Студентски проекти 2013/2014
Десет години след болонската реформа. Резултати и ефекти върху системата "висше образование"Студентски проекти 2013/2014
Използване на технологията "добавена реалност" с мобилни устройства в процеса на обучениеИдеи 2013/2014
Разработване на кит за бърза диагностика на автоимунни заболяванияИдеи 2013/2014
Религиозната толерантност от Девността до наши дниИдеи 2013/2014
Благополучие и психично здраве в кариерното развитиеИдеи 2013/2014
Чрез ИКТ към модерни научни изследвания в математиката и образованиетоМлади учени 2013/2014
Българските наука и инфраструктура във времена на социални кризи и политически преходиМлади учени 2013/2014
Историческо изследване на селища в Северна Тракия през XVI в.Млади учени 2013/2014
Разработване на иновативни оптични структури и материалиМлади учени 2013/2014
Народопсихологията в езиковите практики на българи, сърби и гърци (върху антропонимен и фразеологичен материал)Млади учени 2013/2014
Експериментални, теоретични и методологични разработки за създаване на нови материали и технологии, насочени към опазване здравето на хората и околната средаНаучни изследвания 2013/2014
„От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на ХVІІІ - ХХІ в.” Научни изследвания 2013/2014
Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучениетоНаучни изследвания 2013/2014
Славянски ръкописи в Пловдивската народна библиотека - лексикални извори за българската езикова историяНаучни изследвания 2013/2014
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ДИГИТАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ АРХИВ: МОДЕЛИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕНаучни изследвания 2013/2014
Растителни биологично-активни вещества и възможности за приложението им в биотехнологии за здравеНаучни изследвания 2013/2014
Демокрацията на участието - теории и практикиНаучни изследвания 2013/2014
Приобщаващо образованиеНаучни изследвания 2013/2014
Комбинирани оптични методи за откриване на нерегламентирани примеси и вещества в хранителни продукти Научни изследвания 2013/2014
Ензимно модифициране на растителни полизахаридиНаучни изследвания 2013/2014
Съвременни изследователски методи и технологии в икономическите и социалните наукиНаучни изследвания 2013/2014
Свободният обмен на блага - правни и икономически проблемиНаучни изследвания 2013/2014
ЗДРАВЕН СТАТУС, КАЧЕСТВО И СТИЛ НА ЖИВОТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПОЗИТИВНА ЛИЧНОСТНА НАГЛАСА ЧРЕЗ ПРИРОДНИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ РЕАЛИИ Научни изследвания 2013/2014
Подобряване на адхезионните свойства на полимерни материали, използвани в бита, чрез третиране в коронен разрядСтудентски и ученически проекти 2013/2014
Развитие на художествената култура на ученици и студентиСтудентски и ученически проекти 2013/2014
Изследване на естествения радиационен фон по поречието на река Марица от територията на гр. Пловдив до вливането на река Чепеларска в неяСтудентски и ученически проекти 2013/2014
Организиранe на XV национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколциСтудентски и ученически проекти 2013/2014
Наследство и паметСтудентски и ученически проекти 2013/2014
Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин”Инкубатор за наука и предприемачество 2011/2012
Синтез, анализ и антимикробна активност на хетероциклени съединенияМлади учени 2011/2012
Приложение на ИТ при моделиране с някои специални видове диференциални уравненияМлади учени 2011/2012
Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулацияМлади учени 2011/2012
30 години Социални изследвания на науката и технологиите – постижения и предизвикателства Млади учени 2011/2012
Биология на поленовите алергени и антигени. Механизми на взаимодействие с имунокомпетентните клетки.Млади учени 2011/2012
Интелигентни методи за обработка на бизнес информацияНаучни изследвания 2011/2012
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОЕЗИКОВА ПОЛИТИКА И КОНЦЕПЦИИ ЗА ЕЗИКОВО И ЛИТЕРАТУРНО НАСЛЕДСТВО В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕРГАРАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ Научни изследвания 2011/2012
Разработка и приложение на иновативни ИКТ за провеждане на качествени конкурентноспособни научни изследвания и цялостно осъвременяване процеса на обучение във ФМИНаучни изследвания 2011/2012
Психично благополучие на хора от третата възраст и на хора със специални потребностиНаучни изследвания 2011/2012
Религиозната идентичност - теоретични и емпирични аспекти; модел за разрешаване на религиозни конфликтиНаучни изследвания 2011/2012
Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човекаНаучни изследвания 2011/2012
Прилагане на проектно–базирано обучение в интердисциплинарна магистърска програмаНаучни изследвания 2011/2012
ниНаучни изследвания 2011/2012
Aкуални и интердисциплинарни изследвания в областта на химиятаНаучни изследвания 2011/2012
Концептуално и компютърно моделиране на методики и процедури за оценяване и акредитация (с приложение във висшето образование) - КОМПАСУниверситетска автоматизирана система за осигуряване и поддържане на качеството в науката 2011/2012
Оборудване на "Център по химия и физика на нови материали"Развитие на научната инфраструктура 2009/2010
МОСТ - Междукултурни орбити: следи и търсения Развитие на научната инфраструктура 2009/2010
Научноизследователски център за изследване социализацията на личносттаРазвитие на научната инфраструктура 2009/2010
” Нови каталитични оксидни системи за пречистване на отпадни води и газови емисии от токсични съединения”Редовна сесия 2009/2010
Синтез, своства, дериватографски и спектроскопски характеристики на йонно-асоциирани комплекси на молибден и ванадийРедовна сесия 2009/2010
Морфологични и функционални проучвания на сладководни риби от язовир Студен КладенецРедовна сесия 2009/2010
Физическо развитие, функционална активност и психологически статус на студентиРедовна сесия 2009/2010
Свързаности върху почти норденови многообразия и риманови почти продуктни многообразияРедовна сесия 2009/2010
Влияние на цинк и мед върху моделна трофична верига във водна екосистемаРедовна сесия 2009/2010
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА СЕИЗМИЧНИЯ ХАЗАРТ С ПОМОЩТА НА СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА СЛУЧАЕН ШУМРедовна сесия 2009/2010
Изследване на интегративните процеси между основните направления в съвременното музикознание и проектирането им в модерната образователна средаРедовна сесия 2009/2010
Изследвания върху биоразнообразието на стопанско значимите видове насекоми Apis mellifera L., и Bombyx mori L. във връзка с използването им като значими биологични ресурси за селекционна дейност в БългарияРедовна сесия 2009/2010
Модифицирани въглеродни материали в електрохимични и биоелектрохимични системиРедовна сесия 2009/2010
КВАЗИПОКРИВАНИЯ - ТОПОЛОГИЧЕН, ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ГЕОМЕТРИЧЕН И ПРИЛОЖЕН АСПЕКТРедовна сесия 2009/2010
„Проучване влиянието на някои ендогенни и екзогенни фактори върху растежните процеси на деца и подрастващи от района на Централните Родопи"Редовна сесия 2009/2010
Нов българско-руски тематичен речник (електронен вариант)Редовна сесия 2009/2010
Битието на книгата (Диктатурата на духа и конституцията на зло/употребите)Редовна сесия 2009/2010
Съдбата на Едип - българските маршрутиРедовна сесия 2009/2010
Английски език в детската градина: теория и дидактика Редовна сесия 2009/2010
Моралното развитие в детско-юношеска възрастРедовна сесия 2009/2010
Как бе създаден проектът "България - енергиен център на Балканите"Редовна сесия 2009/2010
РАЗВОЙ НА СМОЛЯНСКАТА АНТРОПОНИМИЧНА СИСТЕМАРедовна сесия 2009/2010
Инхибиторна активност на БАВ, изолирани от билки и маслодайни растения върху ензими, отговорни за вирулентните свойства при някои патогенни микроорганизмиРедовна сесия 2009/2010
Граматични проблеми в латинския език и тяхното отражение в съвременните езици Редовна сесия 2009/2010
Ролята на субективните права в правната системаРедовна сесия 2009/2010
Разработване на софтуерна система от аналитични и симулационни модели за преподаване на икономически и управленски знанияРедовна сесия 2009/2010
Web-базирана информационна система за оптимизация на процеси в химичната технологияРедовна сесия 2009/2010
Участие в международния проект „Общата сърцевина на Европейското частно право”Редовна сесия 2009/2010
СИНХРОНИЗАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИ ПРИЛОЖЕНИЯРедовна сесия 2009/2010
Групови пръстени и алгебри на абелеви групиРедовна сесия 2009/2010
Синергетичен подход в математическото моделиране и математическото образованиеРедовна сесия 2009/2010
Изследване на радиоекологичния статус на площадката и околностите на АЕЦ "Белене"Редовна сесия 2009/2010
Изследване на генетичните механизми, регулиращи стареенето при Arabidopsis thalianaРедовна сесия 2009/2010
НАЦИОНАЛНОЕЗИКОВАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ. НОВИ ПРОЧИТИ Редовна сесия 2009/2010
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ И АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗНОШЕНИЕТО ИМ С ПОМОЩТА НА ПРОГРАМАТА SARP – РАЗРАБОТКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕРедовна сесия 2009/2010
Проект за актуализация на българския правописРедовна сесия 2009/2010
Таксономични, фаунистични и биологични проучвания върху халцидните насекоми от семействата Eulophidae, Eurytomidae, Mymaridae, Ormyridae и Torymidaе (Insecta: Hymenoptera) и дребните бозайници (Mammalia: Rodentia) от семействата Gliridae, Muridae и Arvicolidae в Югозападна БългарияРедовна сесия 2009/2010
ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРЕТНИ ФИЛМИ ОТ ПОЛИМЛЕЧНА КИСЕЛИНА, ПРИЛОЖИМИ В МЕДИЦИНАТА И БИОТЕХНОЛОГИИТЕРедовна сесия 2009/2010
Структурно изследване на нови материали за слънчеви елементиРедовна сесия 2009/2010
“Изследване съставa на Антарктически дрожди“Редовна сесия 2009/2010
Синтез и биологична активност на нови N-хетероциклени съединенияРедовна сесия 2009/2010
Разработване на интелигентни компютърни методи и средства за обучениеРедовна сесия 2009/2010
Фазови равновесия в безоловни припои Sn–Х–Ni (Х=Bi, Zn) и повърхностни реакции в дифузионни двойки Sn–X/NiРедовна сесия 2009/2010
Качествено изследване на математически модели на импулсни процесиРедовна сесия 2009/2010
Статистически и математически модели в планирането на експеримента с подобрени изходни характеристики за лазери с метални париРедовна сесия 2009/2010
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОМЯНАТА В НАГЛАСИТЕ И РАВНИЩЕТО НА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ СТУДЕНТИ ОТ ПУ “П. ХИЛЕНДАРСКИ”Редовна сесия 2009/2010
Светът е за всичкиРедовна сесия 2009/2010
БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ АНТРОПОНИМНИ ПАРАЛЕЛИ /с оглед на фамилните имена/Редовна сесия 2009/2010