Вход
Потребителско име
Парола
Забравена парола
Новини

Информационна Система за Обслужване на Научни Изследвания

Чрез тази система може да кандидатствате с проект в някой от обявените конкурси. За целта трябва да сте регистриран потребител. Ако не сте такъв, моля, регистрирайте се, за да използвате функционалността на системата.

ВАЖНО! В случай, че повече от 3 проекта от конкурс "Иновационни технологии" получат еднаква крайна оценка (вкл. и след арбитраж), Управителният съвет ще оценява и класира тези предложения на базата на "Общи критерии". Виж конкурса! 

 

Конкурси приемащи заявки

НаименованиеКраен срокУпътване
Научни изследвания 2015/201624 April, 2015 г.Pravila2015.doc
Млади учени 2015/201624 April, 2015 г.Pravila2015.doc
Иновационни технологии 2015/201624 April, 2015 г.Pravila2015.doc
Студентски проекти 2015/201624 April, 2015 г.Pravila2015.doc
 

 

Финансирани проекти по конкурси

Име на проектКонкурс
Уебинари за студенти и конферентна връзка с базови училища Научна инфраструктура 2014
РАЗВИВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИНаучна инфраструктура 2014
Разработка на паралелни алгоритми с приложения в научните изследвания и обучението по математика и информатикаНаучна инфраструктура 2014
Обновяване на съществуващата инфраструктура на Пловдивската алгологична колекция (PACC)Научна инфраструктура 2014
Създаване на университетски научно-приложен комплекс на територията на Филиал – Смолян Научна инфраструктура 2014
Изследване на реологични свойства на ензимно модифицирани растителни полизахаридиНаучна инфраструктура 2014
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЦЕСИ В АВТОМОБИЛНАТА ТЕХНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕНаучна инфраструктура 2014
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИДАКТИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА „ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ” ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ПРИРОДОЗНАНИЕ В НАЧАЛНИЯ УЧИЛИЩЕН КУРСНаучна инфраструктура 2014
Мобилна теренна езикова лабораторияНаучна инфраструктура 2014
Употреби на културно-историческото наследство в съвременносттаНаучна инфраструктура 2014
СЪЗДАВАНЕ НА КАБИНЕТ ПО КРИМИНАЛИСТИКАНаучна инфраструктура 2014
Матрично описание на поведението на времевите характеристики на високоскоростни оптични системиСтудентски проекти 2013/2014
Изследване химичния състав на Gleditsia triacanthos L. с оглед приложението й във фитотерапията на социалнозначими заболяванияСтудентски проекти 2013/2014
Изследване на радикал-улавяща активност на растителни екстракти и синтетични веществаСтудентски проекти 2013/2014
Разработване на нови композитни материали от биоразградими и природни полимери, приложими за хранителни опаковкиСтудентски проекти 2013/2014
Педагогическата компетентност на студентите за работа в мултикултурна етническа средаСтудентски проекти 2013/2014
Междукултурен диалог в учебното съдържание по български език и литература за начален етап от СОУСтудентски проекти 2013/2014
Студентска юридическа научна академияСтудентски проекти 2013/2014
"ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО «БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ» В БИОЛОГИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ И ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТЯХНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ"Студентски проекти 2013/2014
„Образование с обич към детето ”Студентски проекти 2013/2014
Десет години след болонската реформа. Резултати и ефекти върху системата "висше образование"Студентски проекти 2013/2014
Разработване на кит за бърза диагностика на автоимунни заболяванияИдеи 2013/2014
Религиозната толерантност от Девността до наши дниИдеи 2013/2014
Благополучие и психично здраве в кариерното развитиеИдеи 2013/2014
Използване на технологията "добавена реалност" с мобилни устройства в процеса на обучениеИдеи 2013/2014
Българските наука и инфраструктура във времена на социални кризи и политически преходиМлади учени 2013/2014
Историческо изследване на селища в Северна Тракия през XVI в.Млади учени 2013/2014
Народопсихологията в езиковите практики на българи, сърби и гърци (върху антропонимен и фразеологичен материал)Млади учени 2013/2014
Чрез ИКТ към модерни научни изследвания в математиката и образованиетоМлади учени 2013/2014
Разработване на иновативни оптични структури и материалиМлади учени 2013/2014
Свободният обмен на блага - правни и икономически проблемиНаучни изследвания 2013/2014
„От идеята за историята към националното, космополитното и глобалното: преписите и преправките на „История славянобългарска" на Паисий Хилендарски и културноидентификационните модели на ХVІІІ - ХХІ в.” Научни изследвания 2013/2014
Интеграция на ИТ в научните изследвания по математика, информатика и педагогика на обучениетоНаучни изследвания 2013/2014
Славянски ръкописи в Пловдивската народна библиотека - лексикални извори за българската езикова историяНаучни изследвания 2013/2014
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ДИГИТАЛЕН УНИВЕРСИТЕТСКИ АРХИВ: МОДЕЛИРАНЕ, СЪЗДАВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕНаучни изследвания 2013/2014
Растителни биологично-активни вещества и възможности за приложението им в биотехнологии за здравеНаучни изследвания 2013/2014
ЗДРАВЕН СТАТУС, КАЧЕСТВО И СТИЛ НА ЖИВОТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПОЗИТИВНА ЛИЧНОСТНА НАГЛАСА ЧРЕЗ ПРИРОДНИ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ РЕАЛИИ Научни изследвания 2013/2014
Експериментални, теоретични и методологични разработки за създаване на нови материали и технологии, насочени към опазване здравето на хората и околната средаНаучни изследвания 2013/2014
Демокрацията на участието - теории и практикиНаучни изследвания 2013/2014
Приобщаващо образованиеНаучни изследвания 2013/2014
Комбинирани оптични методи за откриване на нерегламентирани примеси и вещества в хранителни продукти Научни изследвания 2013/2014
Ензимно модифициране на растителни полизахаридиНаучни изследвания 2013/2014
Съвременни изследователски методи и технологии в икономическите и социалните наукиНаучни изследвания 2013/2014
Изследване на естествения радиационен фон по поречието на река Марица от територията на гр. Пловдив до вливането на река Чепеларска в неяСтудентски и ученически проекти 2013/2014
Организиранe на XV национална научна конференция за студенти, докторанти и средношколциСтудентски и ученически проекти 2013/2014
Наследство и паметСтудентски и ученически проекти 2013/2014
Развитие на художествената култура на ученици и студентиСтудентски и ученически проекти 2013/2014
Подобряване на адхезионните свойства на полимерни материали, използвани в бита, чрез третиране в коронен разрядСтудентски и ученически проекти 2013/2014
Университетски център за трансфер на знания и технологии „Пълдин”Инкубатор за наука и предприемачество 2011/2012
Междуличностни отношения, самооценка и емоционална регулацияМлади учени 2011/2012
30 години Социални изследвания на науката и технологиите – постижения и предизвикателства Млади учени 2011/2012
Синтез, анализ и антимикробна активност на хетероциклени съединенияМлади учени 2011/2012
Приложение на ИТ при моделиране с някои специални видове диференциални уравненияМлади учени 2011/2012
Биология на поленовите алергени и антигени. Механизми на взаимодействие с имунокомпетентните клетки.Млади учени 2011/2012
Интелигентни методи за обработка на бизнес информацияНаучни изследвания 2011/2012
БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОЕЗИКОВА ПОЛИТИКА И КОНЦЕПЦИИ ЗА ЕЗИКОВО И ЛИТЕРАТУРНО НАСЛЕДСТВО В УСЛОВИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕРГАРАЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ Научни изследвания 2011/2012
Разработка и приложение на иновативни ИКТ за провеждане на качествени конкурентноспособни научни изследвания и цялостно осъвременяване процеса на обучение във ФМИНаучни изследвания 2011/2012
Психично благополучие на хора от третата възраст и на хора със специални потребностиНаучни изследвания 2011/2012
Религиозната идентичност - теоретични и емпирични аспекти; модел за разрешаване на религиозни конфликтиНаучни изследвания 2011/2012
Мониторинг на биологични и химични рискови фактори в храни и влиянието им върху здравето на човекаНаучни изследвания 2011/2012
Прилагане на проектно–базирано обучение в интердисциплинарна магистърска програмаНаучни изследвания 2011/2012
ниНаучни изследвания 2011/2012
Aкуални и интердисциплинарни изследвания в областта на химиятаНаучни изследвания 2011/2012
Концептуално и компютърно моделиране на методики и процедури за оценяване и акредитация (с приложение във висшето образование) - КОМПАСУниверситетска автоматизирана система за осигуряване и поддържане на качеството в науката 2011/2012
Научноизследователски център за изследване социализацията на личносттаРазвитие на научната инфраструктура 2009/2010
МОСТ - Междукултурни орбити: следи и търсения Развитие на научната инфраструктура 2009/2010
Оборудване на "Център по химия и физика на нови материали"Развитие на научната инфраструктура 2009/2010
” Нови каталитични оксидни системи за пречистване на отпадни води и газови емисии от токсични съединения”Редовна сесия 2009/2010
Синтез, своства, дериватографски и спектроскопски характеристики на йонно-асоциирани комплекси на молибден и ванадийРедовна сесия 2009/2010
Морфологични и функционални проучвания на сладководни риби от язовир Студен КладенецРедовна сесия 2009/2010
Физическо развитие, функционална активност и психологически статус на студентиРедовна сесия 2009/2010
Свързаности върху почти норденови многообразия и риманови почти продуктни многообразияРедовна сесия 2009/2010
Влияние на цинк и мед върху моделна трофична верига във водна екосистемаРедовна сесия 2009/2010
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА СЕИЗМИЧНИЯ ХАЗАРТ С ПОМОЩТА НА СТАТИСТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА СЛУЧАЕН ШУМРедовна сесия 2009/2010
Изследване на интегративните процеси между основните направления в съвременното музикознание и проектирането им в модерната образователна средаРедовна сесия 2009/2010
Изследвания върху биоразнообразието на стопанско значимите видове насекоми Apis mellifera L., и Bombyx mori L. във връзка с използването им като значими биологични ресурси за селекционна дейност в БългарияРедовна сесия 2009/2010
Модифицирани въглеродни материали в електрохимични и биоелектрохимични системиРедовна сесия 2009/2010
КВАЗИПОКРИВАНИЯ - ТОПОЛОГИЧЕН, ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ГЕОМЕТРИЧЕН И ПРИЛОЖЕН АСПЕКТРедовна сесия 2009/2010
„Проучване влиянието на някои ендогенни и екзогенни фактори върху растежните процеси на деца и подрастващи от района на Централните Родопи"Редовна сесия 2009/2010
Нов българско-руски тематичен речник (електронен вариант)Редовна сесия 2009/2010
Битието на книгата (Диктатурата на духа и конституцията на зло/употребите)Редовна сесия 2009/2010
Съдбата на Едип - българските маршрутиРедовна сесия 2009/2010
Английски език в детската градина: теория и дидактика Редовна сесия 2009/2010
Моралното развитие в детско-юношеска възрастРедовна сесия 2009/2010
Как бе създаден проектът "България - енергиен център на Балканите"Редовна сесия 2009/2010
РАЗВОЙ НА СМОЛЯНСКАТА АНТРОПОНИМИЧНА СИСТЕМАРедовна сесия 2009/2010
Инхибиторна активност на БАВ, изолирани от билки и маслодайни растения върху ензими, отговорни за вирулентните свойства при някои патогенни микроорганизмиРедовна сесия 2009/2010
Граматични проблеми в латинския език и тяхното отражение в съвременните езици Редовна сесия 2009/2010
Ролята на субективните права в правната системаРедовна сесия 2009/2010
Разработване на софтуерна система от аналитични и симулационни модели за преподаване на икономически и управленски знанияРедовна сесия 2009/2010
Web-базирана информационна система за оптимизация на процеси в химичната технологияРедовна сесия 2009/2010
Участие в международния проект „Общата сърцевина на Европейското частно право”Редовна сесия 2009/2010
СИНХРОНИЗАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИ ПРИЛОЖЕНИЯРедовна сесия 2009/2010
Групови пръстени и алгебри на абелеви групиРедовна сесия 2009/2010
Синергетичен подход в математическото моделиране и математическото образованиеРедовна сесия 2009/2010
Изследване на радиоекологичния статус на площадката и околностите на АЕЦ "Белене"Редовна сесия 2009/2010
Изследване на генетичните механизми, регулиращи стареенето при Arabidopsis thalianaРедовна сесия 2009/2010
НАЦИОНАЛНОЕЗИКОВАТА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ. НОВИ ПРОЧИТИ Редовна сесия 2009/2010
КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ГЛАСНИТЕ ЗВУКОВЕ И АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ОБРАТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОИЗНОШЕНИЕТО ИМ С ПОМОЩТА НА ПРОГРАМАТА SARP – РАЗРАБОТКА НА ПРИЛОЖЕНИЯ В ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕРедовна сесия 2009/2010
Проект за актуализация на българския правописРедовна сесия 2009/2010
Таксономични, фаунистични и биологични проучвания върху халцидните насекоми от семействата Eulophidae, Eurytomidae, Mymaridae, Ormyridae и Torymidaе (Insecta: Hymenoptera) и дребните бозайници (Mammalia: Rodentia) от семействата Gliridae, Muridae и Arvicolidae в Югозападна БългарияРедовна сесия 2009/2010
Качествено изследване на математически модели на импулсни процесиРедовна сесия 2009/2010
Статистически и математически модели в планирането на експеримента с подобрени изходни характеристики за лазери с метални париРедовна сесия 2009/2010
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОМЯНАТА В НАГЛАСИТЕ И РАВНИЩЕТО НА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ СТУДЕНТИ ОТ ПУ “П. ХИЛЕНДАРСКИ”Редовна сесия 2009/2010
ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРЕТНИ ФИЛМИ ОТ ПОЛИМЛЕЧНА КИСЕЛИНА, ПРИЛОЖИМИ В МЕДИЦИНАТА И БИОТЕХНОЛОГИИТЕРедовна сесия 2009/2010
Структурно изследване на нови материали за слънчеви елементиРедовна сесия 2009/2010
“Изследване съставa на Антарктически дрожди“Редовна сесия 2009/2010
Синтез и биологична активност на нови N-хетероциклени съединенияРедовна сесия 2009/2010
Разработване на интелигентни компютърни методи и средства за обучениеРедовна сесия 2009/2010
Фазови равновесия в безоловни припои Sn–Х–Ni (Х=Bi, Zn) и повърхностни реакции в дифузионни двойки Sn–X/NiРедовна сесия 2009/2010
Светът е за всичкиРедовна сесия 2009/2010
БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ АНТРОПОНИМНИ ПАРАЛЕЛИ /с оглед на фамилните имена/Редовна сесия 2009/2010